اطلاع رساني كنفرانس توسط دانشگاهها
1397/10/16

موج اطلاع رساني اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي توسط دانشگاهها ادامه دارد. در اين راستا دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه خوارزمي و دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود و دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر كنفرانس مزبور را از طريق سايت رسمي دانشگاه مربوطه اطلاع رساني كردند.