دانشگاه پيام نور
1397/10/16

دانشگاه پيام نور " اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي را بر روي سايت اين دانشگاه اطلاع رساني كرد.

http://phd.pnu.ac.ir/Portal/home/?news/1378429/1378657/1410610

/اطلاع-رسانی-کنفرانس