دکتر مهدی نداف
1400/07/13

جناب آقای دکتر مهدی نداف عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین مامللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی منصوب شد.