مشارکت دانشگاه تکسین تایلند در کنفرانس
1399/08/20

دانشگاه تکسین تایلند به جمع مشارکت کنندگان در کنفرانس پیوست و 5 تن از اساتید خود را جهت عضویت در کمیته علمی معرفی کرد.

Asst.Prof.Dr. Chetsada Noknoi, Thaksin University
Dr.Wilawan Jansri, Thaksin University
Dr. Wannaporn Boripunt,Thaksin University

Dr. Sanit Srichookita, Thaksin University
Dr. Thanawit Bunsit, Thaksin University