ارسال کتاب مجموعه مقالات و گواهی نامه ها
1399/03/23

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم مقالات دومین دوره کنفرانس می رساند که کتاب مجموعه مقالات در 8 جلد تنظیم شده و در قالب دی وی دی بانضمام گواهی اصل هولوگرام دار روز پنجشنبه 29 خرداد ماه 1399 از طریق پست به آدرس ثبت شده در صفحه کاربری ارسال می شوند.