انتصاب اساتید محترم دانشگاه محقق اردبیلی در کمیته علمی کنفرانس
1399/02/11

جناب آقایان دکتر محمد باشکوه اجیرلو و آقای دکتر حسین رحیمی کلور اعضای محترم هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس منصوب شدند. ضمن آرزوی توفیق برای این عزیزان، دبیرخانه کنفرانس مشتاقانه آماده پذیرش انواع مقالات علمی پژوهشی، مروری و ترویجی اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.
تلفن پشتیبانی   02144861157