اهداي لوح تقدير به مقالات برتر
1398/12/18

بر اساس تصميم شوراي سياستگذاري كنفرانس، به نويسندگان محترم مقالات برتر كنفرانس علاوه بر گواهي نامه اصل هولوگرام دار ويژه پذيرش مقاله؛ گواهي نامه مخصوص مقالات برتر كنفرانس نيز به آنان اهدا مي شود. در صورتي مقاله برتر براي سخنراني در روز كنفرانس انتخاب شده باشد، گواهي نامه مزبور در پايان مراسم برگزاري كنفرانس تقديم مي شود و در صورتي كه به هر دليل نويسنده محترم مقاله برتر در روز برگزاري كنفرانس حضور نداشته باشد لوح تقدير مقالات برتر به همراه گواهي نامه اصل و سي دي مجموعه مقالات به آدرس پستي نويسنده ارسال خواهد شد.