درخواست تسريع در ارسال مقالات
1398/11/08

به اطلاع اساتيد، دانشجويان، فرهنگيان، پژوهشگران و كاركنان محترم مي رساند كه با عنايت به استقبال گسترده نويسندگان محترم داخلي و خارجي از كنفرانس و به منظور تسهيل فرايند داوري و تدوين مجموعه مقالات و متعاقبا صدور گواهي نامه ها؛ خواهشمند است در ارسال مقالات به دبيرخانه تسريع نموده و آن را به روزهاي پاياني مهلت تعيين شده براي ارسال مقالات موكول نكنيد.

ICISME2020 دانلود فرم نگارش مقاله به فارسي


سايت ثبت نام و ارسال مقالات:    www.icocs.ir
تلگرام براي پشتيباني :     09054835293