صدور گواهي پذيرش زودهنگام
1398/09/15

نحوه صدور گواهي پذيرش زودهنگام
پس از ثبت نام و ارسال مقاله از طريق صفحه كاربري، بلافاصله مقاله براي داوري ارسال مي شود. در فاصله زماني بين 3 تا 5 روز مي توانيد نتيجه پذيرش مقاله خود را در صفحه كاربري قسمت ويرايش و داوري ملاحظه بفرماييد. پس از اطمينان از پذيرش مقاله، در صفحه كاربري قسمت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها؛ نسبت به واريز تعرفه به صورت آنلاين اقدام و با ارسال پيامك و يا از طريق تلگرام با خط 09054835293 درخواست گواهي زودهنگام كنيد.
گواهي پذيرش صادر و به همراه فايل مقاله در سربرگ كنفرانس جهت هر گونه استفاده به آدرس اي ميل يا خط تلگرام  كاربر ارسال مي شود.
بديهي است بعد از برگزاري كنفرانس گواهينامه اصل هولوگرام دار و مهمور به مهر برجسته و سي دي مجموعه مقالات با پست پيشتاز به آدرس پستي ثبت شده در صفحه كاربري نويسنده ارسال مي شود.