امكان صدور گواهي پذيرش فوري به زبان انگليسي
1398/08/22

امكان صدور گواهي پذيرش فوري به زبان انگليسي
به منظور همكاري با نويسندگان مقالات بويژه دانشجويان و اساتيد گرامي داخل و خارج از كشور، امكان داوري زود هنگام و صدور گواهي پذيرش فوري به زبان فارسي و يا انگليسي( به انتخاب نويسنده مقاله) فراهم شده است. پس از ثبت نام و ارسال مقاله در بازه زماني 3 تا 5 روز نتيجه داوري مقاله مشخص مي شود. پس از اعلام پذيرش، با ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها از طريق صفحه كاربري، قسمت ثبت خدمات،  گواهي پذيرش صادر و به همراه فايل مقاله در سربرگ كنفرانس جهت هر گونه استفاده به آدرس اي ميل يا خط تلگرام  كاربر ارسال مي شود.