تمهيدات براي پذيرفته شدگان دكتري
1397/01/27

با تبريك قبولي به پذيرفته شدگان در مرحله اول آزمون دوره هاي دكتري 1397 و به منظور فراهم نمودن زمينه تقويت رزومه و آمادگي براي شركت در مصاحبه؛ دبيرخانه دايمي همايش ها  تمهيدات زير را در نظر گرفته است:
-  پذيرش فوري مقالات و صدور گواهي زودهنگام براي شركت كنندگان حضوري و غيرحضوري
- برگزاري كارگاههاي آموزشي مقاله نويسي علمي، طرح تحقيق و پروپوزال نويسي و SPSS و صدور گواهي رسمي
- تخفيف 50 هزار توماني بابت پذيرش مقاله اول، مقالات دوم به بعد به صورت خودكار مشمول تخفيف هستند.
- صدور گواهي پژوهشگر برتر براي نويسندگان داراي 5 مقاله و بيشتر
- اهداي لوح تقدير به نويسندگان مقالات برتر
- اهداي تنديس به مقالاتي كه براي سخنراني انتخاب مي شوند.
سايت هاي ثبت نام و ارسال مقاله:
سايت پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران - دانشگاه تهران  www.5iicmo.com
سايت سومين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني / خارجي - گرجستان  www.3icmhsr.com
سايت همايش بين المللي مديريت و مهندسي - ايران www.icocs.ir

خط تلگرام 09017242753 پشتيبان شما در ثبت نام و ارسال مقاله
كانال همايش: @modiratmodaber