مشاركت دانشگاه تكسين تايلند
1398/07/24

دانشگاه تكسين تايلند جمعي از اساتيد خود را عنوان عضوكميته علمي كنفرانس معرفي ومقرر گرديده كه با ارسال مقالات علمي و ارايه سخنراني در كنفرانس مشاركت نمايند.