دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود.
1398/04/27

دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود مراتب حمايت علمي و معنوي خود را از دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي اعلام كرد.