شركت حضوري در كنفرانس
1397/12/21

به اطلاع اساتيد محترم كميته علمي و كميته داوران و دانشجويان و پژوهشگران ارجمند كه داراي مقاله پذيرفته شده در كنفرانس هستند، مي رساند كه پذيرش حضوري در روز برگزاري كنفرانس بر اساس فهرست صورت مي گيرد و ارايه دعوت نامه الزامي نمي باشد. دبيرخانه كنفرانس مشتاقانه منتظر حضور گرم شما سروران عزيز در كنفرانس بوده و مقدمتان را گرامي مي دارد. تلفن پشتيباني 02144861157  تلگرام 09017242753