آخرين مهلت ارسال مقالات به كنفرانس
1397/12/14

به اطلاع پژوهشگران ارجمند مي رساند كه آخرين مهلت ارسال مقالات به بخش حضوري كنفرانس 20 اسفند و آخرين مهلت ارسال مقالات به بخش غيرحضوري كنفرانس 31 فروردين مي باشد. نظر به اعتبار بالاي كنفرانس و برخورداري از امتيازات پژوهشي كنفرانس و عدم وجود محدوديت در تعداد مقالات ارسالي، پيشنهاد مي شود در ارسال مقالات علمي پژوهشي، مروري و ترويجي اهتمام و تسريع بعمل آوريد.