زبان رسمي كنفرانس
1397/12/05

به اطلاع پژوهشگران عزيز مي رساند كه زبان رسمي كنفرانس فارسي مي باشد. پژوهشگران عزيز مي تواندد مقالات خود را به يكي از زبان هاي فارسي يا انگليسي ارسال نمايند. همچنين مقالاتي كه در حوزه ادبيات عرب و يا زبان و ادبيات كردي مي باشند در ارسال مقالات به هر يك از زبان هاي ذكر شده مختارند. در هنگام بارگذاري مقالات جهت ارسال و در بخش چكيده انگليسي و كليدواژه ها ذكر كلمه abstract كفايت مي كند