مديران كل محترم آموزش و پرورش استان ها
1397/11/03

بر اساس اطلاعات دريافتي تعدادي از مديران كل محترم آموزش و پرورش استان ها در قالب بخشنامه مبادرت به اطلاع رساني اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي به فرهنگيان عزيز نموده اند. ضمن قدرداني از اين عزيزان؛ به اطلاع فرهنگيان ارجمند مي رساند كه دبيرخانه كنفرانس از دريافت و پذيرش مقالات آنان استقبال مي كند.