اطلاع رساني كنفرانس توسط استانداري مركزي
1397/10/24

استانداري مركزي طي نامه اي رسمي " اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي" را به واحدهاي تابعه و ادارات ، سازمان ها ، شركت ها و نهادهاي انقلاب اسلامي اطلاع رساني كرد.