برگزاركنندگان دانشگاهي

اعتبار كنفرانس

اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي داراي مجوز وزارت علوم مي باشد.

موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت علمي دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشگاه خوارزمي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشگاه پيام نور استان ايلام، دانشگاه فرهنگيان استان ايلام، انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران و انجمن آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران و همچنين همكاري دانشگاه علمي كاربردي شهرداري تهران و دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود و ديگر مجامع علمي و بر اساس مجوز وزارت علوم و برابر آينن نامه 15/88780 مورخ 1393/5/25 هيات امنا و هيات هاي مميزه وزارت متبوع مبادرت به برگزاري همايش نموده است و داراي كد مجوز 16/76077 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كد اختصاصي نمايه از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC به شماره 23104-97181 مي باشد. تمام مقالات پذيرفته شده در سايت مرجع دانش و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC  به صورت رايگان نمايه مي شوند و متقاضيان مي توانند علاوه بر گواهينامه معتبر و رسمي دبيرخانه دائمي همايش، گواهينامه مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي كشور SID و گواهي نامه بين المللي ESC  از كشور انگلستان را نيز دريافت كنند. همچنين امكان چاپ مقالات پذيرفته شده واجد شرايط در مجلات علمي پژوهشي ISI مورد تاييد وزارت علوم فراهم شده است.
لينك كنفرانس بر روي سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

https://www.msrt.ir/fa/news/category/167/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7