كميته علمي

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي كنفرانس و رئيس دبيرخانه دائمي همايش ها

دکتر امین حکیم(دانشگاه تهران)
دکتر مهدی نداف هيئت علمي دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر رحیم قاسمیه هيئت علمي دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر منوچهر انصاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی داوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر مانا خوشكام عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران غرب

دكتر شايان كيومرثي دانشگاه علوم مالزي

Azimeh Reihany Ardebily(Ph.D)

Masoume Moghimi Firouzabad(Ph.D)

Professor Areti Lagiou, University of West Attica

Professor Constantina Skanavis, University of West Attica

Assistant Professor Dimitrios Laggas, University of West Attica

Assistant Professor Evanthia Sakellari, University of West Attica

Associate Professor Giulio Maggiore, Unitelma Sapienza

Associate Professor Pasqude Sarnacchiaro, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Letizia Lo Presti, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Azzurra Rinaldi, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Sara Sergioو Unitelma Sapienza

Asst.Prof.Dr. Chetsada Noknoi, Thaksin University
Dr.Witawan Jansri, Thaksin University
Dr. Wannaporn Boripunt,Thaksin University

Dr. Sanit Srichookita, Thaksin University
Dr. Thanawit Bunsit, Thaksin University

دكتر مجتبي سجادي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
دكتر رضا محمد كاظمي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
دكتر آيت اله مميز عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

دكتر صديقه خورشيد عضو هيئت علمي دانشگاه قم

دكتر جلال ولي الهي - رئيس هيئت مديره انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران

مهندس محمود مقدم عضو هيئت تخصصي و كارشناسان ارشد سازمان دولتي
دكتر محمد ابراهيم سنجقي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر سيداصغر جعفري دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر سعيد قرباني دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر محمدرضا زاهدي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر اردشير شيري رئيس دانشگاه فرهنگيان استان ايلام
دكتر سعيد جعفري نيا دانشگاه خوارزمي
دكتر كريم شاطري دانشگاه آزاد اسلامي آبدانان
دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا
دكتر ناصر عبادي - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران
دكتر ابوالفضل سلطاني - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر محمود صانعي پور - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران
دكتر جعفري صيادي - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران
دكتر بهروز عندليبي زاده - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر محمد شمس اسفندآبادي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر سينا رزاقي اصل دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر ابوالفضل ذاكري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر محمود احمدي شريف دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دكتر نبي احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
دكتر سعيد رحماني عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
عليرضا شيرمحمدي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
سياوش عباس پور عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
مهدي محمديان عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
هادي مفتاحي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
دكتر حميد سرخيل عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر يوسف عظيمي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر باقر نظامي بلوچي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر جواد رمضاني عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر سميه محمدي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر روانخش شيردم عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر ميلاد اميني مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر عطااله مطهري مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر مهدي غلامي مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر ساناز فنائي مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
اميرعباس باقري مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر نيما صادق زاده مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
دكتر مجيد سلامي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر آزيتا آذرفر عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر نسرين صالحي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر مريم هراتي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر حسين قربانيان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود