محل برگزاري

دانشگاه تهران محل برگزاري کنفرانس:

مقرر است کنفرانس به صورت حضوری به نشانی تهران. م انقلاب. خ انقلاب اسلامي. خ 16 آذر. دانشگاه تهران.  كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، برگزار شود ولی چنانچه به دلیل شیوع کرونا امکان برگزاری حضوری کنفرانس فراهم نشود، کنفرانس در بستر فضای مجازی دانشگاه تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.


3