به روز رساني محورهاي همايش
1397/04/08

نظر به برگزاري مرحله اصلي همايش بين المللي مديريت و مهندسي در  پاييز 97 محورهاي همايش به روز رساني شد.

07