اهداي تنديس ويژه همايش به مقالات برگزيده
1397/01/17

بر اساس تصميم شوراي سياستگذاري همايش تنديس ويژه همايش به مقالات برگزيده اهداء مي شود. بدين منظور در روز برگزاري همايش لوح تقدير و تنديس ويژه همايش به نويسنده گان مقالات برگزيده اهدا و از آنان قدرداني بعمل مي آيد.