كسب نمره پايان نامه
1397/01/04

به منظور رفاه حال دانشجويان كارشناسي ارشد كه از پايان نامه خود دفاع نموده اند؛ دبيرخانه دائمي همايش آمادگي دارد تا با انجام داوري سريع  مقالات استخراج شده از پايان نامه ها( 3 تا 5 روزه) نسبت به صدور گواهي پذيرش رسمي زودهنگام  اقدام نمايد.
سايت هاي ثبت نام و ارسال مقاله:
سايت پنجمين همايش ملي - دانشگاه تهران  www.5iicmo.com
سايت سومين همايش بين المللي خارجي - گرجستان  www.3icmhsr.com
سايت همايش بين المللي مديريت و مهندسي - ايران www.icocs.ir

خط تلگرام 09017242753 پشتيبان شما در ثبت نام و ارسال مقاله
كانال همايش: @modiratmodaber