ثبت نام كنيد

ثبت نام

رئيس دبيرخانه دائمي كنفرانس

عكس مهدوي مدبر

             دكتر عبدالمحمد مهدوي
   رئيس شوراي سياستگذاري كنفرانس
           رزومه مهدوی شهریور 92

دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات به بخش حضوري »
1397/12/17
برگزاري در دانشگاه تهران »
1397/12/23
عضويت در كانال تلگرام
پوستر همایش
Poster
كميته علمي

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي كنفرانس و رئيس دبيرخانه دائمي همايش ها

جناب آقاي دكتر جلال ولي الهي - رئيس هيئت مديره انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران/ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دبيرعلمي بخش مهندسي

جناب آقاي دكتر محمد ابراهيم سنجقي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر سيداصغر جعفري دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر سعيد قرباني دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر محمدرضا زاهدي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر سعيد جعفري نيا دانشگاه خوارزمي

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

جناب آقاي دكتر ناصر عبادي - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران

جناب آقاي دكتر ابوالفضل سلطاني - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

جناب آقاي دكتر محمود صانعي پور - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران

جناب آقاي دكتر جعفري صيادي - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران

جناب آقاي دكتر بهروز عندليبي زاده - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

جناب آقاي دكتر محمد شمس اسفندآبادي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
جناب آقاي دكتر سينا رزاقي اصل دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
جناب آقاي دكتر ابوالفضل ذاكري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
جناب آقاي دكتر محمود احمدي شريف دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دكتر نبي احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
دكتر سعيد رحماني عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
عليرضا شيرمحمدي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
سياوش عباس پور عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
مهدي محمديان عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
هادي مفتاحي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
دكتر حميد سرخيل عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر يوسف عظيمي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر باقر نظامي بلوچي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر جواد رمضاني عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر سميه محمدي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر روانخش شيردم عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست

جناب آقاي دكتر ميلاد اميني مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

جناب آقاي دكتر عطااله مطهري مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

جناب آقاي دكتر مهدي غلامي مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

سركار خانم دكتر ساناز فنائي مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

جناب آقاي اميرعباس باقري مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

جناب آقاي دكتر نيما صادق زاده مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
جناب آقاي دكتر مجيد سلامي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر آزيتا آذرفر عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر نسرين صالحي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر مريم هراتي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
جناب آقاي دكتر حسين قربانيان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

كميته علمي و داوران

كميته علمي و داوران:
كميته علمي

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي كنفرانس و رئيس دبيرخانه دائمي همايش ها

جناب آقاي دكتر جلال ولي الهي - رئيس هيئت مديره انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران/ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
دبيرعلمي بخش مهندسي

جناب آقاي دكتر محمد ابراهيم سنجقي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر سيداصغر جعفري دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر سعيد قرباني دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر محمدرضا زاهدي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر سعيد جعفري نيا دانشگاه خوارزمي

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

جناب آقاي دكتر ناصر عبادي - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران

جناب آقاي دكتر ابوالفضل سلطاني - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

جناب آقاي دكتر محمود صانعي پور - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران

جناب آقاي دكتر جعفري صيادي - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران

جناب آقاي دكتر بهروز عندليبي زاده - انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران / دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

جناب آقاي دكتر محمد شمس اسفندآبادي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
جناب آقاي دكتر سينا رزاقي اصل دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
جناب آقاي دكتر ابوالفضل ذاكري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
جناب آقاي دكتر محمود احمدي شريف دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دكتر نبي احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
دكتر سعيد رحماني عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
عليرضا شيرمحمدي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
سياوش عباس پور عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
مهدي محمديان عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
هادي مفتاحي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام
دكتر حميد سرخيل عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر يوسف عظيمي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر باقر نظامي بلوچي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر جواد رمضاني عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر سميه محمدي عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست
دكتر روانخش شيردم عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست

جناب آقاي دكتر ميلاد اميني مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

جناب آقاي دكتر عطااله مطهري مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

جناب آقاي دكتر مهدي غلامي مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

سركار خانم دكتر ساناز فنائي مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

جناب آقاي اميرعباس باقري مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

جناب آقاي دكتر نيما صادق زاده مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
جناب آقاي دكتر مجيد سلامي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر آزيتا آذرفر عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر نسرين صالحي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
سركار خانم دكتر مريم هراتي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
جناب آقاي دكتر حسين قربانيان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود

دكتر ادريس محمودي مدير گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر شكوفه روغني رئيس انجمن علمي كتابخانه هاي عمومي همدان

دكتر حسن زارعي متين رئيس دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر امين حكيم مدرس دانشگاه تهران
دكتر وجه اله قرباني زاده دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر عليرضا رودباري عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر علي حمیدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دكتر عليرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر اصغر زماني مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر سعيد جعفری نیا استادیار دانشگاه خوارزمی

دكتر مهدي قائمي اصل عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دکتر عیسی نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتي قوچان

دكتر فاطمه باقريان عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر مهدی خیراندیش عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

محمد صادقی مدرس دانشگاه کوپوتنسه اسپانیا

دكتر ناصر عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر صیدمهدی ویسه عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر عبدالحسین نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر مهدي محمدي عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مهدی نداف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یاسان الله پوراشرف عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر اسفندیار محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر جلال راعی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر منصور نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر محمود غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر حسن محجوب عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر مجتبي اميري دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دكتر حسين خنيفر استاد پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر حسنعلي سينايي دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر حسين عظيمي عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

آقاي دكتر مصطفي جعفري عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

خانم دكتر وحيده عليپور عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

آقاي دكتر امير مومني هزاوه عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر اردشير شيري استاديار دانشگاه ايلام و رئيس دانشگاه فرهنگيان ايلام

دكتر مرتضي افقه استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز 

كميته داوران

سركار خانم دكتر عظيمه ريحاني اردبيلي دانشگاه فرهنگيان

عارف بهروز اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
علي علي زاده حسابداري دانشكاه ازاد اسلام اباد
مرتضی مدرسی عاصم مهندسی پزشکی - الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدحسن شریف نیا حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
ندا فهیما مدیریت دولتی علوم و تحقیقات تهران
سیدمحمدرضا موسوی معماری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
فرضعلی سالاری سردری برنامه ریزی شهری وزارت کشور- وزارت علوم
محسن مطهری نژاد مهندسی خودرو شرکت مپنا
علیرضا شیرمحمدیش مدیریت دانشگاه پیام نور ایلام
محمود مقدم جرایم سایبری و حوزه فضای مجازی سازمان دولتی
ایرج ایسوند مدیریت دولتی -مدیریت دولتی مالی(گرایش مالی) سازمان تامین اجتماعی(مدیریت درمان تامین اجتماعی)
مینو سلیمی باهر مدیریت بازرگانی بین الملل مدرس دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی
علیرضا سویدی مدیریت دولتی شرکت ملی حفاری ایران
محمدمهدی داداشی چکان فقه و حقوق جزا دانشکده فنی و کشاورزی مراغه
سلیمان چراغی مدیریت اجرایی (استراتژی) ---
بهنام ابراهیمی حسابداری -
امیر عباس باقری مدیریت اجرایی علمی کاربردی سازمان نوسازی
مجتبی حسنلو مکانیک دانشگاه گیلان
رحیم سروری مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز
منصور گل محمدی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ایوب سبحانی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدحسین شجاعی بازرگانی علامه
عليرضا زارع زيدي مديريت منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر
حمیدرضا ناصری مدیریت فناوری اطلاعات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
متینه مقدم مدیریت بازرگانی تحصیلات تکمیلی پیام نور
محمدرضا تقی زاده جورشری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد رشت
امین هنرمند مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
ایمان هنرمند مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
علی صادقی حبیب آباد معماری پژوهشگر دکتری در دانشگاه شهید رجایی تهران/ مدرس دانشگاه شریعتی تهران
امیر اصلانی افراشته مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
امید روشنایی مهندسی شیمی دانشگاه پوترا مالزی
هومن روشنایی مهندسی کشاورزی دانشگاه پوترا مالزی
سید شهرام فرود فناوری اطلاعات پتروشیمی پارس
احسان نامدار جویمی مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت بازرگانی پارک علم و فناوری استان خوزستان
مهدی نبی پور افروزی مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیرزوکوه (مدرس مدعو)
هومن پشوتنی زاده دکتری تخصصی مدیریت سیستمها (اقتصادی-اجتماعی) دانشگاه شیراز
سیروس کشاورز مدیریت صنعتی گرایش مالی نجف آباد
محمد امین جمشیدیان مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی واحد علوم و تحقیقات تهران/ مدرس دانشگاه های فنی، آزاد اسلامی و پیام نور
سید رضا نبوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی اراک
هومن پشوتنی زاده دکتری تخصصی مدیریت سیستمها (اقتصادی-اجتماعی) دانشگاه شیراز
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهمن رحمتي نژاد مكانيك ماشين هاي كشاورزي وزارت علوم و تحقیقات
حامد سنائی برق دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز
محمد حق شناس گرگابی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی/ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی
عطا مطهری مهندسی عمران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران
ساناز فنائی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران
فرشته اسدالهیان مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسلامی
وحید بنیسی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
آرزو عرفان مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
زکیه اکرمی شیمی دانشگاه فرهنگیان
الهام پورمهابادیان معماری و شهرسازی علم و صنعت
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت صنایع دانشگاه پیام نور
محمدعلی خلیجی شهرسازی ازاد ابریز
رامتين شاطري مديريت آکادمي بين المللي پرديس
بتول سبزعلی پور آموزش زبان انگلیسی آموزش عالی رحمان
حسین عزیزی نژاد مدیریت دانشگاه علمی کاربردی
جلال نخعی معماری دانشگاه آزاد اسلامی
کوثر یزدان نجاد عمران دانشگاه ازاد شهر قدس
حسن خداوردی حقوق دانشگاه آزاد
صادق صیدبیگی برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
الهام پورمهابادیان معماری و شهرسازی علم و صنعت-آزاد تهران شمال- سوره
رحیم غابی زبان وادبیات فارسی دانشکده زبانهای خارجی/ عراق
نیما صادق زاده شهرسازی دانشگاه جامع شهرداری
مجتبی تویسرکانی روابط بین الملل دانشگاه تهران

تيم اجرايي:

 سركار خانم اكرم احمدي دبير اجرايي

آرتين مهدوي عضو كميته اجرايي

مهندس حيدر مهدوي-رئيس كميته اجرايي

مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي

نسرين كيهاني عضو كميته اجرايي

يوسف قاسمي عضو كميته اجرايي